Privacybeleid

Pictures By Boy Pictures By Boy, gevestigd aan Samuel de Langestraat 46

5654 GG Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.picturesbyboy.nl

Samuel de Langestraat 46

5654 GG Eindhoven

+31 6 42222855

Boy van den Ende is de Functionaris Gegevensbescherming van Pictures By Boy. Hij is te bereiken via boy@picturesbyboy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pictures By Boy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pictures By Boy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Foto’s die ik gemaakt heb n.a.v. onze overeenkomst

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pictures By Boy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (overeenkomst)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (overeenkomst)
 • Om via website en social media, na nadrukkelijke toestemming, foto’s te delen t.b.v. portfolio (toestemming & gerechtvaardigd belang)
 • Pictures By Boy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (wettelijke verplichting)

Geautomatiseerde besluitvorming

Pictures By Boy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pictures By Boy) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pictures By Boy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Pictures By Boy hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Facturen: 7 jaar (wettelijke verplichting)

In opdracht gemaakte foto’s: 

 • Indien ik deze mag gebruiken na jouw toestemming als portfolio op website en/of social media worden deze pas verwijderd nadat je mij hiervoor een verzoek hebt ingediend via boy@picturesbyboy.nl: onbeperkt (toestemming en gerechtvaardigd belang)
 • Mocht je jouw foto’s als portfolio op mijn website en/of social media niet op prijs stellen, dan bewaar ik de foto’s 12 maanden na beëindiging opdracht. In deze periode kan ik de foto’s nog nasturen, daarna worden deze foto’s definitief verwijderd : 1 jaar (overeenkomst)
 • Na het leveren van de foto’s kan ik je vragen om de foto’s voor mijn eigen educatie te bewaren. Het analyseren van de foto’s op techniek en licht levert mij veel kennis op. Hiervoor vraag ik je expliciet toestemming. Zodra je hiermee akkoord bent, bewaar ik de desbetreffende foto’s totdat je mij verzoekt om deze te verwijderen. Anders gelden bovenstaande 2 punten : onbeperkt (toestemming & gerechtvaardigd belang)

Voor het op verzoek verwijderen van persoonsgegevens en/of foto’s houd ik een redelijk en billijk termijn van maximaal 3 maanden aan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pictures By Boy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pictures By Boy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pictures By Boy gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Pictures By Boy gebruikt zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens. Wel kan ik zien hoeveel bezoekers er geweest zijn, maar deze zijn niet te herleiden tot jou als bezoeker. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pictures By Boy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar boy@picturesbyboy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Pictures By Boy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pictures By Boy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via boy@picturesbyboy.nl

Wijzigingen

Pictures By Boy heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op dat moment klant zijn.